ຄວາຍລາວຫົກໂຕ (Les six buffles lao/Lao six buffalos – Versions française et anglaise sous le texte en lao)

ອັນວ່າຄວາຍລາວນີ້      ມີຄວາຍດໍາມີຄວາຍດ່າງ

ມີຄວາຍວາງທ່າກ້າ       ຫັນໜ້າສູ້ໝູ່ໂຈນ

ມີຄວາຍໂທນດ່ຽວດ້ານ    ບໍ່ຢ້ານຢູ່ດຽວດາຍ

ມີຄວາຍຂາຍຄວາຍເຖີກ   ຖືກຄວາຍສາວດືງໄວ້

ບໍ່ເອົາໃຈຄວາຍເຖົ້າ       ສາວນາງນັ່ງບໍ່ຢູ່

ໄປເປັນຊູ້ບ່າວນ້ອຍ       ຄອງຄອຍສ້າງແກ່ນຕະກູນ

ນີ້ລະນໍເພີ່ນວ່າໄວ້        ຄວາຍນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫົກໂຕ

ຖືກງ່າໂງງັດຕິດດົງ       ອ່ອນແອລົງທຸກແລງເຊົ້າ

ຈື່ງບໍ່ເປັນເຄືອເງົ້າ        ເຊົາເປັນແຂນເຊົາເປັນຄື່

ເຊົາເປັນມືມັດໄມ້         ເຊົານໍາໄຊ້ເຊື້ອຊາດຕົນ

ຄືດັ່ງໄມ້ຖູ່ນ້ອຍ          ຄ້ອຍຄໍ່າບໍ່ມີສອງ

ຖືກນໍ້າໜອງຄອງພັດ      ຮັດໜ້ອຍດຽວກໍຫັກຈ້ອຍ

ແຕ່ຫາກມີຫລາຍຮ້ອຍ     ມີຫລາຍພັນປັ້ນໂຮມຮ່ວມ

ລວມແຮງຮັດຫໍ່ຫູ້ມ       ຊຸມກ້ອນແກ່ນກົ່ວຫີນ

ຊາວລາວຍາດພີ່ນ້ອງ      ທີ່ຕ້ອງຢູ່ໄກດີນລາວ

ໃຫ້ຮັກຫອມຄອງເດີມ      ໃຫ້ຊ່ວຍເສີມແນວເຄົ້າ

ບາສີກີນດອງ-ເຫລົ້າ       ກີນເຂົ້າໜຽວທັງປີ້ງປົ່ນ

ລາບ-ແກງ-ມົກ-ໜໍ່ຕົ້ມ     ໃຫ້ສົມເຊື້ອຊາດລາວ

ພາກັນຈື່ເດີ້ພີ່ນ້ອງ         ພາກັນຈື່ຄວາຍຫົກໂຕ

ຄັນຫາກໂສແຕ່ງານຕົນ     ໝູ່ຊິຫົນໜີກ້ຽງ

ໃຫ້ຈື່ຈໍາຊຽງໝ້ຽງ          ໃຫ້ຈໍາສຽງປະຊາເຜົ່າ

Takbad à Ban Mouangsoum (septembre 2011)

ນັບຖືຮີດຜູ່ເຖົ້າ              ບຸນຊິຄໍ້າພວກໝູ່ເຮົາ ແທ້ຯໄດ່

Si le premier buffle est enlacé dans des lianes filiformes et le deuxième bloqué par de hautes herbes verdoyantes, le troisième prisonnier de jeunes pousses irrésistibles et le quatrième embourbé dans un étang en quête de nénuphars aux pétales odorants, que le cinquième flirtant avec une femelle rebelle et que le sixième s’entêtant à construire seul son harem, il est évident que le paysan lao va mourir de faim !

Il est tout aussi certain que la nation lao, que la culture lao risquerait de disparaître à jamais alors que les forces vives ne manquent pas.

Cette parabole illustre l’importance primordiale, vitale même, de la nécessité d’entente, de concorde, de coopération, de partage et d’entraide entre les membres d’une même famille, les ressortissants d’un même  pays ou les croyants d’une même culture. Ces qualités simples, foncièrement difficiles à respecter et à mettre en pratique en raison de l’égo hyper dimensionné des uns et des autres, ou parfois, à cause de la cupidité humaine, pourraient pourtant contribuer à faire d’une défaite une renaissance (le Japon après le Seconde guerre mondiale) ou une hérésie idéologique une éclatante réussite économique (la fameuse phrase de Deng Xiaoping prononcé en 1962 : peu importe que le chat soit blanc ou noir, s’il attrape la souri, c’est un bon chat).

Un quartier d'Hiroshima avant la bombe H

Grâce à la politique de l’économie de marché sous le contrôle du parti communiste imposé par Deng Xiaoping, la Chine est devenue une superpuissance mondiale en à peine 30 ans !

En revanche, la dispute, le chacun-pour-soi, le refus de responsabilité, de compromis ou de coopération, la recherche de profits individuels etc. ne peuvent que conduire à des guerres, à d’interminables disputes pour un poste ministériel, un bout de territoire ou une nation exsangue. Les exemples foisonnent depuis l’Antiquité et jusqu’à nos jours. Et avec toujours les mêmes conséquences pour le petit peuple : la souffrance, les privations, les larmes et la tragédie

Le même quartier d'Hiroshima après...

Tant il est vrai qu’une baguette en bambou se brise à la moindre pression tandis que dix, cent ou mille baguettes réunies ensemble se révèleront aussi solides que du béton !

« L’union fait la force » que les Lao ont transformé en « ensemble, nous survivrons ; seuls et dispersés, nous disparaîtrons » (ໂຮມກັນເຮົາຢູ່ ແຕກໝູ່ເຮົາຕາຍ)

If the first buffalo is interwined in threadlike lianas and the second blocked by green tall grass, the third prisoner of young irresistible shoots and the fourth bogged down in a pond in search of water lilies with nice-smelling petals, that fifth flirting with a rebel female and if that sixth persisting in building only its harem, it is evident that the Lao farmer is going to starve!

It is also certain that the Lao nation and Lao culture would risk disappearing for ever while lifeblood does not miss. This parabola illustrates the essential and vital importance of the necessity of agreement, harmony, cooperation, sharing and mutual aid between the members of the same family, the nationals of the same country or the believers of the same culture.

Le même quartier d'Hiroshima en mai 2009

These simple qualities, fundamentally difficult to respect and to put into practice because of our hyper égo, or sometimes because of the human greed, could nevertheless contribute to make of a defeat a revival (Japan after the Second World War) or an ideological heresy a sensational economic success (the famous sentence of Deng Xiaoping pronounced in 1962: no matter that a cat is white or black, if it catches mice, it is a good cat)). Thanks to the market economy under the control of the communist party theory imposed by Deng Xiaoping, China has become a world superpower in hardly 30 years! On the other hand, the quarrel, the chacun-pour-soi, the refusal of responsibility, compromise or cooperation, the pursuit of individual profit etc. can only lead to wars, to endless quarrels for a ministerial post, a territory or a pale nation. The examples abound since the Antique and up to our 21th century.

And with always the same consequences for the common people: the suffering, the hardships, the tears and the tragedy … So, it is true that a bamboo baguette breaks in the slightest pressure whereas ten, hundred or one thousand baguettes gathered  together will show themselves as solid as concrete!

 « Unity is strength » that Lao had transformed in « as a group, we’ll survive; alone and scattered, we’ll disappear  »  (ໂຮມກັນເຮົາຢູ່ ແຕກໝູ່ເຮົາຕາຍ).

Publicités

A propos laosmonamour

ເກີດຢຸ່ບ້ານມ່ວງສູມ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ປະລີນຍາ ຕຣີແລະໂທ ຈາກມະຫາວິທຍາໄລ Robert-Schumann (Strasbourg) ແລະ ປະລີນຍາເອກ ຈາກມະຫາວິທຍາໄລ Paris-Sorbonne, Paris IV Travaille à l'AFP Paris après une licence et une maîtrise à l'école de journalisme de Strasbourg (CUEJ - Robert-Schumann) et un doctorat au CELSA (Paris-Sorbonne)
Cet article, publié dans Chine, Deng Xiaoping, Essai, Guerre, Japon, Poème, Seconde guerre mondiale, est tagué , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s